Wymogi językowe

Zajęcia na Clark University odbywają się w języku angielskim, dlatego osoby ubiegające się o uczestnictwo w programie zobowiązane są potwierdzić znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie poprzez:

 • podejście do wewnętrznego egzaminu TOEFL-equivalent,
 • spełnienie warunków zwalniających z wewnętrznego egzaminu TOEFL-equivalent,
 • złożenie w procesie rekrutacji kopii jednego z akceptowanych przez Uczelnię certyfikatu językowego.
Egzamin TOEFL-equivalent

Test diagnostyczny TOEFL Equivalent – to nieodpłatny egzamin z języka angielskiego przeprowadzany wewnętrznie. Celem testu jest określenie kompetencji językowych kandydata na studia oraz przyporządkowanie go do odpowiedniej grupy językowej.

 

Egzamin TOEFL-equivalent organizowany jest po rozpoczęciu zajęć, na początku roku akademickiego i pozwala określić, czy dany student ma obowiązek uczestniczenia w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach językowych. Wynik 577 punktów (na 677) zwalnia z dodatkowych zajęć i jednocześnie jest wymogiem, który studenci muszą spełnić, aby otrzymać dyplom Clark University.

Zwolnieni z Egzamin TOEFL-equivalent

Z egzaminu TOEFL-equivalent zwolnione są osoby, które:

1. pochodzą z kraju, w którym językiem urzędowym jest angielski
2. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, na których językiem wykładowym był język angielski (w tym absolwenci Filologii Angielskej)
3. posiadają jeden z poniższych certyfikatów językowych:

 • TOEFL iBt – minimalnie 90 punktów
 • IELTS – minimalnie poziom 6
 • TOEIC – minimalnie 785 punktów
 • FCE – minimalnie ocena A
 • CAE – niezależnie od wyniku
 • CPE – niezależnie od wyniku
Akceptowane certyfikaty językowe

Kandydaci na program Clark University zostaną zwolnieni z wewnętrznego egzaminu językowego TOEFL-equivalent jeśli posiadają jeden z wymienionych certyfikatów:

 • TOEFL iBt – minimalnie 90 punktów
 • IELTS – minimalnie poziom 6
 • TOEIC – minimalnie 785 punktów
 • FCE – minimalnie ocena A
 • CAE – niezależnie od wyniku
 • CPE – niezależnie od wyniku

Certyfikat językowy należy:

 • wgrać jako skan do aplikacji online w sekcji "Proof of English language proficiency",
 • przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu w Biurze Rekrutacji.

 

dodatkowo dla programu Master & Magister (w całości w język angielskim)

Kandydaci na program Master+Magister prowadzony w całości w języku angielskim (nie dotyczy programu Business Management PL/ENG):

 • International Business Management & Master of Science in Professional Communication,
 • IT Management & Master of Science in Information Technology,

zobowiązani są przedłożyć jeden z poniższych certyfikatów językowych poświadczających znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub równoważnym:

TOEFL (IBT 87, CBT 180, PBT 510), TOEIC (700), IELTS (6.0), FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, TELC, ESOL, IEOL, SET, EBC, EOS, LCCI.

 

W przypadku braku ww. certyfikatu, Kandydat:

 • na etapie rekrutacji musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych 
 • nie później niż do końca pierwszego roku studiów dostarczyć Uczelni jeden z honorowanych certyfikatów.