Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w trakcie trwania naboru kompletu wymaganych dokumentów. Rejestracja na program odbywa się w dwóch etapach:

 • ETAP I: rejestracja w portalu rekrutacji online apply.san.edu.pl
 • ETAP II: przedłożenie do wglądu w Biurze Rekrutacji oryginałów dokumentów.

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, należy się zapoznać z procedurą rekrutacji oraz wymogami językowymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji.

Wymagane dokumenty:


 •  formularz aplikacyjny zarejestruj się online
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • deklaracja Uczestnika programu Clark University
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • 3 rekomendacje
 • certyfikat językowy (Wymogi językowe- sprawdź)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
 • umowa finansowa - przygotowywana jest w Biurze Rekrutacji

 Dodatkowo na program MBA@SAN

 •  Curriculum Vitae
 • rozmowa kwalifikacyjna (Procedura rekrutacji - sprawdź)

Dodatkowo na program Master+Magister

 •  formularz rekrutacyjny na studia magisterskie w SAN
 • 1 dodatkowe zdjęcie w formacie legitymacyjnym

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje

Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej:

 • dla kandydatów z krajów UE - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź
 • dla kandydatów z Kartą Pobytu - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź)
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - € 150

 Opłaty rejestracyjnej można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na rachunek bankowy Uczelni:

 

Numer rachunku

dla płatności w PLN

Bank PKO BP S.A.I O/Centrum w ŁodziNr 71 1020 3352 0000 1502 0075 7005

Numer rachunku

dla płatności w EURO

Bank PKO BP S.A.
IBAN: PL78 1440 1231 0000 0000 0715 9641
SWIFT: BPKOPLPW

Dane odbiorcy Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Tytuł przelewu tytule przelewu należy wpisać - opłata rejestracyjna oraz podać imię i nazwisko oraz nazwę programu

 

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub do aplikacji online.

 

Opłaty rejestracyjna jest:

 • dokonywana tylko raz w ciągu całego programu i jest wnoszona w momencie składania dokumentów,
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na program, a następnie jego rezygnacji,
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia programu.

 

Rekomendacje

Kandydaci na wszystkie programy Clark University zobowiązani są przedłożyć w procesie rekrutacji 3 rekomendacje. Rekomendacje powinny być wystawione przez osoby ze środowiska akademickiego (np. promotora, wykładowców, lektorów), bądź ze środowiska pracy (np. pracodawcę, bezpośrednich przełożonych).  

 

Rekomendacje należy dostarczyć:

 • w formie elektronicznej - Podczas rejestracji online, w zakładce "References", należy podać adres mailowy rekomendera, do którego wyślemy prośbę o udzielenie polecenia. Osoba rekomendująca otrzyma formularz elektroniczny, który po wypełnieniu automatycznie zostanie dołączony do Twojej aplikacji. Otrzymasz email z informacją o każdej rekomendacji dołączonej Twojej aplikacji, jednakże ze względu na poufność, nie będziesz mógł zo
 • w formie papierowej - używając formularza rekomendacji i wgrywając rekomendacje do aplikacji online.
 • w formie pisemnej obranej przez rekomendera, a następnie wgrać dokumenty do aplikacji online.
List Motywacyjny

Kandydaci na wszystkie programy Clark University proszeni są o złożenie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi listu motywacyjnego odnoszącego się do wybranego programu Master z Clark University.

 

List motywacyjny należy:

 • zamieścić w wersji elektronicznej podczas rejestracji online w zakładce "Motivation",
 • wydrukować, podpisać i złożyć w oryginale w Biurze Rekrutacji.

 

List motywacyjny powinien m.in:

 • mieć co najmniej 800, lecz nie więcej niż 2000 znaków,
 • wyjaśnić dlaczego zdecydowałeś się aplikować na wybrany program Master w Clark University,
 • omawiać wcześniejsze doświadczenia edukacyjne i zawodowe, które przyczynią się do Twojego sukcesu podczas realizacji programu Master,
 • zaprezentować Twoje plany zawodowe.
Cudzoziemcy - dodatkowe dokumenty

Cudzoziemcy aplikujący na programy MBA@SAN, Master oraz Master+Magister są zobowiązani dodatkowo dostarczyć:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
 • legalizację / apostille dokumentów edukacyjnych (z wyjątkiem obywateli UE, Ukrainy i Białorusi)
 • w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów, wówczas na etapie rekrutacji kandydat składa stosowne oświadczenie (International Student Declaration)
 • poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i wybranej formie kształcenia (z tłumaczeniem na język polski, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski)
 • dowód wpłaty pierwszego czesnego (Opłaty -sprawdź)