Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
MBA (SAN) + Master

MBA (SAN) + Master

Wyjazd do USA
Opłaty i promocje
Organizacja studiów
Master + Magister
Master
Powrót do menu

Studia MBA (SAN) są realizowane w połączeniu z programem Master of Science in Professional Communication (ClarkUniversity). Są to połączone programy, prowadzone w całości w języku angielskim, dzięki którym absolwent otrzymuje:

 • dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk,
 • Master of Science Professional Communication (wydany przez Clark University,USA),
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Społecznej Akademii Nauk.

Program skierowany jest do kadry kierowniczej oraz grona specjalistów, którzy ukończyli już studia wyższe i pragną rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe lub rozszerzyć je o komponent menedżerski.

Absolwenci naszych studiów to wyposażeni w odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności wysokiej klasy specjaliści. Opanowane podczas studiów rozmaite narzędzia marketingowe, poszerzone kompetencje menedżerskie oraz wysokie kwalifikacje językowe, zwłaszcza w obszarze komunikacji, sprawiają, że nasi Słuchacze znajdują zatrudnienie w wielu obszarach polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Aktywa niematerialne odgrywają coraz większą rolę w decydowaniu o przewadze konkurencyjnej danej firmy. Program MBA oferowany przez Społeczną Akademię Nauk we współpracy Clark University wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich menedżerów i  złożonego otoczenia biznesowego, w którym działają.

Składa się z 16 kursów (4 w module MBA i 12 w module Master) - łącznie 600 godz.

Kursy MBA

 • Managerial Accounting
 • Financial Analysis
 • Enterprise Risk Management
 • Project Management (II)
 • Symulacje biznesowe Marketplace (2 semestry)

MSPC - kursy Master wspólne dla wszystkich specjalizacji

 1. Intercultural Communication
 2. Communication Theory and Research
 3. Advanced Professional Communication
 4. Organizational Behavior and Leadership
 5. Management Information Systems
 6. Foundations of Business Analysis
 7. Capstone Project

MSPC - przykładowe kursy do wyboru

 1. Global Marketing and Advertising
 2. Health Policy
 3. Negotiations, Mediations and Conflict Resolution
 4. Strategic issues in HR Management
 5. Business Intelligence
Oferta kursów jest odpowiednio modyfikowana w zależności od potrzeb i trendów rynkowych.

 Alternatywę dla konwencjonalnej pracy magisterskiej proponuje program amerykańskich studiów MBA+Master organizowany przez Clark University (USA) i Społeczną Akademię Nauk. Jest nią przewidziany na ostatnim roku przedmiot Capstone - projekt biznesowy realizowany przez grupę studentów we współpracy z firmą zewnętrzną w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów. Na zakończenie projektu studenci prezentują jego wyniki w formie raportu i grupowej prezentacji multimedialnej przed panelem oceniającym, w skład którego wchodzą nauczyciele akademiccy i przedstawiciele biznesu.

Tradycją szkół wyższych w polskim systemie edukacji jest pisanie prac licencjackich czy magisterskich. Rozprawa dyplomowa ma stanowić swoiste ukoronowanie całego toku studiów, jednak wielu przedstawicieli środowiska akademickiego zarzuca jej nazbyt teoretyczny charakter. Sami studenci z dumą prezentują owoc swoich starań naukowych, by jednak później z pewnym żalem schować go do szuflady.

ZALETY PROJEKTU CAPSTONE

 • współpraca z przedsiębiorstwem,
 • opracowanie realnego case study,
 • sprawdzenie kompetencji studentów w sytuacji rzeczywistej,
 • praktyczna aplikacja nabytej wiedzy.

 CO O PROJEKCIE CAPSTONE MóWIĄ PRACODAWCY

 Z badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych w firmach biorących udział w projekcie wynika, że:

 • w 85 % firm potwierdza, iż rozwiązania zaproponowane przez studentów zostały częściowo wdrożone w życie, zaś w pozostałych przypadkach posłużyły jako zalążek innych projektów,
 • 92% firm bardzo wysoko ocenia innowacyjność pomysłów prezentowanych w projekcie,
 • 100 % firm uznaje projekt typu Capstone za alternatywę dla tradycyjnej formy rekrutacji potencjalnych pracowników.

 WYBRANE PRZYKŁADY PROJEKTóW CAPSTONE

 • Piotrkowska Streetas an Open Air Shopping and Entertaining Center – Łódź City Council
 • Communication Audit – production company
 • Decreasing sales analysis and proposed solutions – major newspaper
 • Transformation of Health Care System inPoland- medical clinic
 • Claims’ Management and Service Quality Improvement – logistics company
 • The Decrease in Sales – lingerie producer
 • Entering the Austrian Market with Polish Cookies
 • External Communication Audit for Aquapark
 • Alternative Medicine: Use & Legal Regulation inPoland
 • Overprescription of Antibiotics in Łódź
 • Job Satisfaction of Polish Physicians
 • Triage Decision Making in the Medical Emergency Department inLodz, PolandInformation Technology projects

 


Specjalizacje programu MBA+Master


Wybierając program MBA Managerial Communication zdobywa się wiedzę, jak skutecznie kierować skomplikowanymi strukturami dużych firm. Bariery komunikacyjne są jednym z najczęstszych problemów złożonych organizacji i doprowadzają do obniżenia ich efektywności. Nasi specjaliści pokażą Państwu, jak w praktyce ograniczyć te bariery i podnosić efektywność działania przedsiębiorstw.

Nabywane kompetencje:

 • zarządzanie komunikacją w organizacji z uwzględnieniem umiejętności przywódczych, budowania i zarządzania zespołem,
 • umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interpersonalnej
   i społecznej z wykorzystaniem różnorodnych mediów i technologii,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • umiejętności komunikacji międzykulturowej,
 • zarządzanie złożonymi projektami,
 • kształtowanie wizerunku organizacji i wizerunku osobistego
 • zarządzanie informacją,
 • umiejętności etycznego komunikowania się w biznesie.

Adresaci studiów:

Profil studiów MBA Managerial Communication pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w, m.in.:

 • w sektorze prywatnym i publicznym ,
 • firmach krajowych i międzynarodowych, organizacjach pozarządowych , 
 • firmach audytorskich,
 • firmach konsultingowych ,
 • na stanowiskach specjalistów komunikacji,
 • w dziedzinie coachingu czy w zarządzaniu projektami.


Specjalizacja Marketing Communication przeznaczona jest dla menedżerów marketingowych. Nowoczesne przedsiębiorstwa opierają swoją przyszłość przede wszystkim na tej działalności. Pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem marketingowym stanowi wielką odpowiedzialność, można jednak decydować o losach swojej organizacji.

Dzięki orientacji na zaspokajanie potrzeb klienta, pozwala ona organizacji na prawidłową integrację funkcji marketingowych z innymi obszarami funkcyjnymi organizacji, takimi jak finanse, komunikacja, zarządzanie personelem, a także kieruje zachowania organizacji na osiąganie celów i realizację wizji. Zapraszamy na tę specjalizację potencjalnych architektów rozwoju firm.

Nabywane kompetencje:

 • kształtowanie strategii marketingowych,
 • kształtowanie wizerunku organizacji i wizerunku osobistego,
 • zarządzanie złożonymi projektami w marketingu, reklamie, PR,
 • zarządzanie komunikacją w organizacji z uwzględnieniem umiejętności przywódczych, budowania i zarządzania zespołem,
 • umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interpersonalnej
  i społecznej z wykorzystaniem różnorodnych mediów i technologii,
 • umiejętności komunikacji międzykulturowej w marketingu, reklamie i PR,
 • umiejętność analizowania wyników badań marketingowych,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji.

Adresaci studiów:

Profil studiów MBA Marketing Communication pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w dziedzinach marketingu,  oraz w dziedzinach tj. m.in.:

 • reklama
 • Public Relations
 • kreowanie wizerunku i marki
 • rozwój produktu
 • badania rynkowych
 • kontakt z kluczowymi klientami
 • planowanie strategii marketingowych
 • organizacja konferencji i eventów


Na polskim rynku menedżerów występuje znaczący brak fachowców zarządzających służbą zdrowia. Wśród wielu specjalizacji, wydaje się że zarządzanie sektorem medycznym daje największą gwarancję znalezienia pracy. Polską gospodarkę czeka opóźniana od lat reforma zarządzania i organizacji w służbie zdrowia.

Studia MBA w specjalizacji Health Management dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w szczególności dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Nabywane kompetencje:

 • zarządzanie rozwojem placówek medyczno-zdrowotnych,
 • umiejętność tworzenia i wykonywania budżetów jednostek służby zdrowia,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność placówek medyczno-zdrowotnych,
 • współpraca z mediami oraz władzami lokalnymi,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w branży medycznej,
 • zarządzanie informacją w placówkach medyczno-zdrowotnych, zagadnienia informatyczne,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych oraz oficjalnych komunikatów i oświadczeń.

Adresaci studiów:

Profil studiów MBA Health Management pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów zarządzających m.in. jednostkami ochrony zdrowia w urzędach samorządów terytorialnych, to również:

 • praktykujący lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, prawnicy, ekonomiści
 • przedstawiciele innych zawodów związanych z systemem ochrony zdrowia,
 • absolwenci kierunków studiów medycznych, w tym specjalizacji nauk o zdrowiu
 • osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia.

Kapitał ludzki jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na potencjał wytwórczy i organizacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, a szczególnie istotnym w obliczu światowych przemian zmierzających w kierunku zgodnym z ideą „jakość, a nie ilość”.

Podstawą każdej organizacji jest efektywne zarządzanie ludźmi, czyli znajomość metod i technik zarządzania personelem, umiejętności przywództwa, motywowania, prowadzenia negocjacji i kreowania wizerunku wśród pracowników. Kluczowym elementem jest więc efektywna komunikacja na różnych szczeblach organizacyjnych.

Program MBA HR dodatkowo przekazuje praktyczne kompetencje menedżerskie związane z najważniejszymi procesami zachodzącymi w każdej firmie czy instytucji.

Nabywane kompetencje:

 • umiejętność tworzenia strategii rozwoju kadr,
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich,
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod motywowania,
 • umiejętność zarządzania kadrami w środowiskach międzykulturowych,
 • kształtowanie wartości kapitału intelektualnego w organizacji.

Adresaci studiów:

Osoby chcące doskonalić umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a przede wszystkim: 

 • kadra kierownicza wszystkich szczebli
 • menadżerowie działów HR
 • doradcy zawodowi
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W dzisiejszym świecie biznesu najbardziej pożądanymi pracownikami w firmach i korporacjach informatycznych są menedżerowie posiadający szeroką wiedzę w dziedzinie informatyki. Współczesny menedżer IT to osoba o wysokich kwalifikacjach w zakresie analizy i usprawniania procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT zarówno w środowisku biznesowym, jak i sektorze publicznym. Jednocześnie dobry menedżer powinien wykazać się wiedzą z zakresu finansów, umiejętnością kalkulacji rentowności przyszłych przedsięwzięć i przeprowadzania analizy kosztów, a także znać procesy i zagadnienia związane z zarządzaniem informacjami, organizacją i bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz marketingiem i promocją.

Program przygotowuje menedżerów do pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze koncepcje informatyczne. Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej, czy instytucji pozarządowej.

Nabywane kompetencje:

 • umiejętność zarządzania przy użyciu systemów informatycznych,
 • umiejętność optymalizacji przepływu informacji w organizacji,
 • umiejętność wdrażania nowoczesnych systemów informacyjnych,
 • umiejętność zastosowania modeli biznesu prowadzonych w oparciu o Internet.

Adresaci studiów:

Profil studiów MBA Information Systems pozwala na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w, m.in.:

 • firmach wdrażających Systemy ERP - konsultant wdrożeniowiec, kierownik zespołu wdrożeniowego
 • firmach konsultingowych
 • działach informatycznych jako kierownik, szef projektu, koordynator
 • w sektorze ICT z możliwością pracy w projektach jako niezależny konsultant
 • firmach ICT jako menedżer inicjator, szef projektu
Dlaczego warto?
 • Praktyczne podejście do realizowanych zagadnień,
 • Projekty zespołowe jako zaliczenia przedmiotów,
 • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów,
 • prowadzący to zespół praktyków z różnych branż, zarówno z Polski jak i zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych,
 • weryfikacja programu nauczania przez przedstawicieli organizacji biznesowych,
 • dodatkowe wykłady gościnne prowadzone dla uczestników programu MBA przez autorytety biznesu i ekonomii,
 • doradztwo zawodowe prowadzone przez amerykańskich specjalistów,
 • dostęp do dodatkowych materiałów związanych z ekonomią i zarządzaniem.

Podstawowe informacje o studiach

MBA (SAN) + MASTER
Czas trwania studiów

24 miesiące lub 18 miesięcy (łącznie 600 godz.)

Tryb zaoczny (więcej)
Uzyskiwane dyplomy
 • dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk
 • Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA) 
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Społecznej Akademii Nauk (więcej)

 

Język wykładowy Angielski - 100%
Terminy rekrutacji

15 października (tryb 24-miesięczny)

15 marca (tryb 18-miesięczny) 
Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:
Adres e-mail: *
Campus: * Łódź Warszawa Londyn
Oferta: *
Specjalizacja:
Treść wiadomości: *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną


* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.