Clark University
Differentiate yourself
polski English Clark na Facebooku Clark na YouTube Wirtualny kampus
Master + Magister

Master + Magister

Wyjazd do USA
Opłaty i promocje
Organizacja studiów
Master
MBA (SAN) + Master
Powrót do menu

Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University oferują zintegrowane studia „Master+Magister” kończące się uzyskaniem trzech dyplomów:

 • polskiego dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk (na wybranym kierunku studiów)
 • amerykańskiego dyplomu Master of Science in Professional Communication (MSPC)
 • polskiego świadectwa ukończenia wybranych studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk:
  • Agile Commerce
  • Business Communication (dedykowane dla Filologii Angielskiej)
  • Business Management
  • Health Management
  • Infologistics

 

Studia „Master+Magister” realizowane są w ciągu 2-letnich studiów w ramach jednego cyklu kształcenia. Dzięki integracji trzech programów nauczania, udało się stworzyć studia, w których przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich SAN uzupełniają się z przedmiotami programu studiów master Clark University oraz programem studiów podyplomowych SAN i razem tworzą jednolity program „Master+Magister” będący unikalną ofertą tego typu na polskim rynku edukacyjnym.

Program spełnia wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk, dyplomu Master Clark University oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk. Studia „Master+Magister” mogą być realizowane na 2 sposoby:

 • jako zintegrowane studia na kierunku Zarządzanie II stopnia
 • jako studia niezależne dla kierunków Filologia Angielska oraz Informatyka

Zajęcia na studiach „Master+Magister” dla kierunku Zarządzanie odbywają się w ramach tych samych zjazdów. Dla kierunków Filologia Angielska oraz Informatyka istnieje możliwość indywidualnego dostosowania planu studiów do potrzeb i możliwości czasowych Studentów.

Szczegóły dotyczące programu „Master+Magister” dostępne są w Biurze Rekrutacji Clark University

W roku akademickim 2016/2017 obowiązuje promocyjna cena na zintegrowane studia „Master+Magister” w wysokości 650 PLN miesięcznie. Więcej informacji na temat opłat znajduje się w zakładce Opłaty i promocje

Program realizowany w Łodzi

Program Agile Commerce skierowany jest do osób chcących łączyć wiedzę w obszarze skutecznego zarządzania procesami sprzedaży ze specjalistyczną wiedzą z zakresu profesjonalnej komunikacji w globalnym środowisku biznesowym.

Studia zostały przygotowane z myślą o wszystkich, którzy pragną rozpocząć lub rozwijać swoją karierę w branży handlowej na rynkach krajowych oraz zagranicznych, nastawionych na poznawanie innowacyjnych metod  i  technik  zarządzania  profesjonalną sprzedażą oraz rozwój umiejętności negocjacji, mediacji czy obsługi klienta.

Opis programu

Celem  kształcenia  w  ramach  studiów Agile Commerce jest  usystematyzowanie  oraz  pogłębienie wiedzy  z  zakresu  zarządzania  procesami  sprzedaży  w  organizacji  otwartej  na innowacyjne podejście do technik handlowych.  Obecnie  wyzwaniem  dla  firm  nie  jest jedynie  produkcja konkurencyjnych towarów, lecz także skuteczna ich sprzedaż. Dlatego tematyka zajęć obejmuje nie tylko zagadnienia analizujące zachowania konsumentów na rynku w relacjach bezpośrednich, lecz także działania handlowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji w tym: marketing on­line, e­commerce (w tym m­commerce, social commerce),  marketingu  społecznościowego, mobile  marketingu, komercyjnego wykorzystania blogów, badań i analityki zachowań zakupowych.

Realizowane zagadnienia

I. przedmioty podstawowe

 1. Współczesne problemy makroekonomiczne
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 3. Nowoczesne koncepcje marketingu
 4. Customer Relationship Management
 5. Kompetencje kadry menadżerskiej
 6. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

II. przedmioty profilowe

 1. Project management
 2. Communication Theory and Research
 3. Organizational Behavior and Leadership
 4. Managament Information Systems and Technology
 5. Fundamentals of Business Analysis
 6. Intercultural Communication
 7. Advanced Professional Communication

III. przedmioty specjalnościowe

 1. Zachowania e-konsumenta
 2. Biznes plan 
 3. Planowanie i realizacja kampanii promocyjnej
 4. LOGISTYCZNA OBSŁUGA E-KLIENTA
 5. Research Method & Strategies
 6. Business Intelligence
 7. Project management
 8. E-Commerce and e-Business
 9. Negotiations, Mediation and Conflict Management

Program realizowany w Warszawie i Łodzi

Program Business Communication skierowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologii Angielskiej i ma na celu kształtowanie kompetencji posługiwania się językiem jako instrumentem komunikacji interpersonalnej, biznesowej, masowej i międzykulturowej. Zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji w biznesie przygotowują absolwentów Business Communication do pracy:

 • w firmach międzynarodowych
 • w firmach prywatnych, publicznych, organizacjach pozarządowych
 • w mediach
 • w działach reklamy i promocji
 • w działach PR i  komunikacji
 • w działach zarządzania personelem
 • na stanowiskach specjalistów w dziedzinie komunikacji organizacyjnej i politycznej

Opis Programu

Profesjonalne zarządzanie komunikacją jest dziś czynnikiem determinującym sukces firm, jak i sukces osobisty pracowników. Wysokie kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i biznesowej umożliwiają szybką reakcję firmy na zmiany zachodzące w coraz bardziej zróżnicowanym otoczeniu. Skuteczne osiąganie konkretnych celów komunikacyjnych jest jednak możliwe tylko dzięki doskonałej umiejętności posługiwania się językiem jako instrumentem komunikacji. Program studiów łączonych ma na celu kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania języka jako instrumentu komunikacji interpersonalnej, biznesowej, społecznej, masowej i międzykulturowej.

Absolwenci programu uzyskują wiedzę z zakresu językoznawstwa i umiejętności wykorzystania różnorodnych technik posługiwania się językiem niezbędnych w komunikacji społecznej, marketingu, reklamie, Public Relations. Profil studiów zapewnia zdobycie wysokich kompetencji menedżerskich i marketingowych, co umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy zarówno na stanowiskach specjalistów komunikacji, jak i na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie reklamy, Public Relations, marketingu - wszędzie tam, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę.

Nabywane kompetencje i umiejętności

 • stosowanie języka jako instrumentu w osiąganiu konkretnych celów komunikacyjnych: język perswazji, manipulacji, wywierania nacisku, kreowania wiarygodności
 • stosowanie języka w komunikacji publicznej i masowej, marketingu i reklamie, retoryce społecznej i politycznej
 • umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej z wykorzystaniem różnorodnych mediów i technologii
 • umiejętności komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu, reklamie, PR
 • kształtowanie wizerunku organizacji i wizerunku osobistego
 • prowadzenie mediacji i negocjacji
 • zarządzanie informacją

Realizowane zagadnienia

Kursy podstawowe

 1. Intercultural Communication
 2. Organizational Behavior and Leadership
 3. Practical English
 4. Varieties of English
 5. Selected Topics of the History of English
 6. Advanced Professional Communication
 7. Communication Theory and Research
 8. Contrastive Grammar
 9. Foreign Language Course
 10. Management Information Systems
 11. Finance and Accounting for Non-Financial Managers
 12. Graduate Thesis Tutorials – Capstone

Kursy uzupełniające (studenci wybierają 4 przedmioty z przedstawionej listy):

 1. Global Marketing and Advertising
 2. American Media and Society
 3. Media Ethics
 4. Public Relations
 5. Research Methods and Strategies
 6. Language Aspects of Media Communications

Program realizowany w Warszawie i Łodzi

Program Business Management skierowany jest do osób chcących łączyć wiedzę z obszaru zarządzania ze specjalistyczną wiedzą z zakresu profesjonalnej komunikacji w globalnym środowisku biznesowym.

Opis Programu

Od początku gospodarczej transformacji w Polsce kierunki związane z zarządzaniem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Potrzeba budowania gospodarki opartej na wiedzy, coraz większa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz wprowadzanie innowacji skłania pracodawców do poszukiwania wybitnych specjalistów i pracowników o wyjątkowych umiejętnościach, którzy będą stanowić tzw. aktywa niematerialne firmy. Program Business Management SAN oraz Clark University prezentuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik stosowanych w tym obszarze, takich jak zarządzanie strategiczne i procesowe, logistyka oraz prawo. Ta kombinacja stwarza możliwości dalszego rozwoju kompetencji z zakresu profesjonalnej, zaawansowanej komunikacji, zachowań organizacyjnych, dialogu społecznego czy zarządzania międzynarodowego.

Nabywane kompetencje

Kompetencje menedżerskie rozwijane w ramach programu Business Management stanowią odpowiedź na zmiany zachodzące zarówno w globalnym i wielokulturowym otoczeniu, jak również w samych organizacjach, a także zatrudnionych w nich pracownikach.

Absolwenci programu uzyskają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania oraz zapoznają się z różnorodnymi metodami i technikami stosowanymi w biznesie, jak również z najnowszymi trendami w zarządzaniu. Program kładzie szczególny nacisk na „miękkie” kompetencje, które są dzisiaj niezwykle ważne i mogą decydować o przewadze konkurencyjnej firmy. W dobie ciągłego rozwoju sektora zarządzania projektami stanowią one jedną z kluczowych kompetencji oczekiwanych od menedżerów, specjalistów i liderów zespołów.

Realizowane zagadnienia

I. przedmioty podstawowe

 1. Współczesne problemy makroekonomiczne
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 3. Nowoczesne koncepcje marketingu
 4. Planowanie nowych przedsięwzięć
 5. Kompetencje kadry menadżerskiej
 6. Zarządzanie kapitałem intelektualnym

II. przedmioty profilowe

 1. Project management
 2. Communication Theory and Research
 3. Organizational Behavior and Leadership
 4. Managament Information Systems and Technology
 5. Fundamentals of Business Analysis
 6. Intercultural Communication
 7. Advanced Professional Communication

III. przedmioty specjalnościowe

 1. Rozwój kompetencji mendżerskich
 2. Jakość zasobów ludzkich jako czynnik rozwoju organizacji 
 3. Aspekty rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa
 4. Zarządzanie rozwojem firmy w globalnym otoczeniu
 5. Research Method & Strategies
 6. Business Intelligence
 7. Project management
 8. E-Commerce and e-Business
 9. Negotiations, Mediation and Conflict Management

Program realizowany w Łodzi

Program Health Management jest skierowany do osób, które chcą połączyć wiedzę w obszarze związanym z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu profesjonalnej komunikacji w globalnym środowisku biznesowym.

Opis Programu

Zajęcia prowadzą praktycy i menadżerowie ochrony zdrowia oraz doświadczeni specjaliści z zakresu profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji. Sprawia to, że zajęcia mają praktyczny charakter i ich tematyka jest odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku pracy.
Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Ponadto, studia te kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych. Dodatkowo, celem programu jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarze zarządzania. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są pełnić rolę liderów w organizacji.

Realizowane zagadnienia

I. przedmioty podstawowe

1. Współczesne problemy makroekonomiczne
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
3. Rozliczanie kontraktów z NFZ
4. Kliniczne podstawy fizjoterapii - podstawy
5. Kliniczne podstawy fizjoterapii - zaawansowane
6. Zarządzanie kapitałem intelektualnym

II. przedmioty profilowe

7. Project management
8. Communication Theory and Research
9. Organizational Behavior and Leadership
10. Managament Information Systems and Technology
11. Fundamentals of Business Analysis
12. Intercultural Communication
13. Advanced Professional Communication

III. przedmioty specjalnościowe

14. Innowacje organizacyjne w jednostkach medycznych
15. Media w promocji zdrowia
16. Zróżnicowanie strategii jednostek medycznych
17. Praktyczny projekt medyczny
18. Research Method & Strategies
19. Business Intelligence
20. Project management
21. E-Commerce and e-Business
22. Negotiations, Mediation and Conflict Management

Program realizowany w Łodzi

Studia Master+Magister - Info­logistics dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowania informatyki w zarządzaniu procesami logistycznymi przy jednoczesnym rozwoju umiejętności profesjonalnej komunikacji w globalnym środowisku biznesowym.

Opis programu

Rosnący stopień skomplikowania infrastruktury transportowej i wzrost obciążeń wynikający m.in. z popularyzacji technik wirtualizacji oraz upowszechnienia modelu cloud computing, zmienia sposób myślenia o konieczności wykorzystania rozwiązań i zastosowań technik teleinformacyjnych w różnych dziedzinach nauki oraz życiu społecznym. W tym aspekcie zastosowanie informatyki w logistyce staje się obowiązującym trendem.

Celem kształcenia w ramach studiów jest usystematyzowania oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania nowoczesną organizacją funkcjonującą w strukturach łańcuchów dostaw na bazie wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Natomiast zrastająca rola informacji w biznesie i rozwój technologii dodatkowo podkreślają wagę profesjonalnej komunikacji dla skutecznego zarządzania firmą lub każdą inną organizacją, niezależnie czy dotyczy to międzynarodowej korporacji czy przedsiębiorstwa o charakterze lokalnym.

Realizowane zagadnienia

I. przedmioty podstawowe

1. Współczesne problemy makroekonomiczne
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu
3. Nowoczesne koncepcje marketingu
4. Customer Relationship Management
5. Kompetencje kadry menadżerskiej
6. Zarządzanie rynkiem usług logistycznych

II. przedmioty profilowe

7. Project management
8. Communication Theory and Research
9. Organizational Behavior and Leadership
10. Managament Information Systems and Technology
11. Fundamentals of Business Analysis
12. Intercultural Communication
13. Advanced Professional Communication

III. przedmioty specjalnościowe

14. Zarządzanie zasobami i procesami w logistyce
15. Warsztaty logistyczne
16. Międzynarodowe standardy jakościowe w logistyce
17. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce
18. Research Method & Strategies
19. Business Intelligence
20. Project management
21. E-Commerce and e-Business
22. Negotiations, Mediation and Conflict Management

 

Podstawowe informacje o studiach

MASTER+MAGISTER 
Czas trwania studiów

 24 miesiące, tryb zaoczny (więcej)

Uzyskiwane dyplomy
 • Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA) 
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich Społecznej Akademii Nauk na wybranym kierunku (więcej)
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk
Język wykładowy Angielski i polski
Terminy rekrutacji

30 września

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:
Adres e-mail: *
Campus: * Łódź Warszawa Londyn
Oferta: *
Specjalizacja:
Treść wiadomości: *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną


* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities.